Category Archives: شهر دوستدار کودک

ﺷﻬﺮ دوﺳﺘﺪار کودک، فرصتی برای ﺑﻬﺒﻮد کیفیت زندگی کودکان و ارﺗﻘﺎی کیفیت فضاهای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده کودکان ﻣﺤﺴﻮب می‌گردد. شهر دوستدار کودک شهری است که در آن خواستههای کودک در اولویت قرارگرفته و شرایط کالبدی، اجتماعی و شهر همسو با نیازهای آن‌ها است. در شهر دوستدار کودک، نیازهای کودکان در کانون توجه قرار دارد و تلاش می‌شود تا محیط شهری در راستای  فعالیت‌های کودکان از منظر کالبدی و اجتماعی مناسب‌سازی شود.

شهر دوستدار کودک یونیسف چیست؟

نقشه شهرهای دوستدار کودک جهان

شهر دوستدار کودک شهر دوستدار کودک، فرصتی برای ارتقای کیفیت زندگی کودکان ﺷﻬﺮ دوﺳﺘﺪار ﻛﻮدك یونیسف، ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ کودکان و ارﺗﻘﺎی کیفیت فضاهای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ‌ﮔﺮدد. شهر دوستدار کودک یونیسف شهری است که در آن خواسته‌های کودک در اولویت قرارگرفته و شرایط کالبدی، اجتماعی و شهر همسو با نیازهای آن‌ها […]