کتاب سال بازی-تقویم ۱۳۹۹ (۵۴ بازی‌برای‌یک‌سال‌تعامل‌ورشد)

برای خرید این محصول از طریق «ارتباط با هم‌نوا» ،درخواست خود را برای ما بفرستید

کتاب سال بازی، یا تقویم هزار بازی یک محصول تعاملی با هدف افزایش فرصت‌های گفتگو و فعالیت‌های منجر به رشد کودکان است. این محصول شامل 54 بازی، 54 کتاب، 54 تصویر برای تعامل، و یادداشت‌هایی در مورد بازی و راهنمای استفاده از تقویم است.