Tag Archives: یونیسف

شهر دوستدار کودک یک چارچوب حاکمیتی برای ایجاد شهرها

شهر دوستدار کودک یک چارچوب حاکمیتی برای ایجاد شهرها - اهداف

شهر دوستدار کودک یک چارچوب حاکمیتی برای ایجاد شهرها    مسئولان محلی در همه کشورهای دنیا در جهت ایجاد “شهر دوستدار کودک یک چارچوب حاکمیتی” باید اطمینان حاصل کنند که همه جنبه‌های حقوقی و ساختارهای سیاسی تحت نظارتشان از حقوق کودکان حمایت می‌کند. توانایی تأثیرگذاری بر ساختارهای قانونی و سیاسی به میزان خودمختاری دولت‌های محلی […]

فضای دوستدار کودک

فضای دوستدار کودک - کودکان در حال بازی در سطح شهر امن

فضای دوستدار کودک   زمانی که حرف از توسعه و ایجاد جهانی مناسب برای زندگی همه اقشار و سنین در میان باشد تأثیر رعایت حقوق کودکان و نوجوانان و ایجاد فضاهایی در خور آن‌ها یا به عبارتی فضای دوستدار کودک مورد توجه قرار می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانید امروزه ۲۰ درصد از جمعیت جهان را افراد […]

پیمان نامه حقوق کودک یونیسف

دستورالعمل حقوق کودک در یونیسف - حقوق کودک در شهرداری

    پیمان نامه حقوق کودک یونیسف   از سال ۱۹۸۹ که پیمان نامه حقوق کودک یونیسف در سازمان ملل متحد به تصویب رسید سال های زیادی نمی گذرد. در طی این پیمان نامه جهانی که دولتمردان کشورهای مختلف آن را به تصویب رساندند، توافق شده است که کودکان، فارغ از هرگونه تبعیض، فارغ از رنگ […]

شهر دوستدار کودک – تعاریف و تاریخچه

نقشه شهرهای دوستدار کودک جهان

شهر دوستدار کودک شهر دوستدار کودک (CFC) به شهر، شهرک، جامعه یا هر سیستم اداره محلی اطلاق می‌شود که خواهان بهبود زندگی کودکانی است که در حوزه دادرسی آن زندگی می‌کند. برای تحقق این موضوع، باید قوانین کودکان که در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل به تصویب رسیده اجرایی شود. شهر دوستدار کودک در عمل […]

شهر دوستدار کودک یونیسف چیست؟

نقشه شهرهای دوستدار کودک جهان

شهر دوستدار کودک شهر دوستدار کودک، فرصتی برای ارتقای کیفیت زندگی کودکان ﺷﻬﺮ دوﺳﺘﺪار ﻛﻮدك یونیسف، ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ کودکان و ارﺗﻘﺎی کیفیت فضاهای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ‌ﮔﺮدد. شهر دوستدار کودک یونیسف شهری است که در آن خواسته‌های کودک در اولویت قرارگرفته و شرایط کالبدی، اجتماعی و شهر همسو با نیازهای آن‌ها […]